معرفی کتاب معرفی کتاب

کتاب "مکتب مدیریت ایمنی" نوشته آقای مهندس کامران اخوان عطاری ، نتیجه چندین بار برگزاری دوره آموزشی مقدمات پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی است.

تجربه تکامل تدریجی این بسته آموزشی از دو روز در فرودگاه اصفهان به سه روز در فرودگاه رشت و سپس چهار روز در فرودگاه تبریز و همچنین مواد آموزشی آن، از تنها یک صفحه برنامه کلاس به جزوه و کارگاه آموزشی با کم و کیف حال حاضر، نشان می‌دهد که در مواجهه با مباحث جدیدی نظیر تهیه بسته آموزشی یا تهیه برنامه پیاده سازی یک سیستم، از مقادیر و بضاعت بسیار کم بایستی شروع کنیم و با گرفتن بازخورد، به مرور بر آن بیافزاییم و آن را ترمیم کنیم تا به بلوغ برسد.

یکی از فرضیات در این سلسله درس ها این است که پیاده سازی SMS کار صعب و دشواری نیست و هر فرودگاه یا شرکتی با استفاده از امکانات موجود، تنها با تغییراتی مختصر در خط مشی، اهداف، دستورالعمل ها، ساختارها و دیدگاه ها میتواند دارای چنین سیستمی شود و از مواهب آن بهره مند گردد. دیدگاه ها و ساختارهایی متناسب با تعالیم سند 9859 ایکائو که در این کتاب به آن خواهیم پرداخت.