خبر خبر

مميزي فرودگاه بين المللي مشهد
با هدف استقرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های کشور و به تبع آن ارتقاء سطح ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه های کشوراین بار اقدام به بررسی کلیه فرآیندهای مرتبط با ایمنی در فرودگاه بین المللی مشهد نمود.
با هدف استقرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های کشور و به تبع آن ارتقاء سطح ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه های کشوراین بار اقدام به بررسی کلیه فرآیندهای مرتبط با ایمنی در فرودگاه بین المللی مشهد نمود.
این رویکرد  ممیزی که در نوع خود در صنعت فرودگاهی کشور بی سابقه است، سعی دارد تا با قرار دادن فرآیندها و روندهای جاری در محیط های عملیاتی در مجرای صحیح خود، خروجی ایمن از آنها حاصل نماید.

ممیزی فرآیندها بر اساس استانداردهای سند 4113 سازمان هواپیمایی کشوری و ضمیمه 19 ایکائو مبنی بر الزام استقرار سیستم مدیریت ایمنی توسط ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و ناوبری انجام گردید و فاز دوم آن جهت بررسی نقاط ضعف اعلام شده در دو ماه آینده، انجام خواهد شد.

رحیمی مدیر ایمنی شرکت فرودگاه های کشور در جلسه افتتاحیه ممیزی فرآیندهای مرتبط با ایمنی فرودگاه مشهد گفت: ما امیدواریم با تمیهدات پیش بینی شده اعم از مطالعات تحلیلی و تطبیقی استقرار سیستم توسط سایر شرکت های فرودگاهی دنیا، آموزش ممیزان داخلی و پشتیبانی مراجع ناظر و قانونگذار بتوانیم با رفع عدم انطباق های احتمالی موجود در فرآیندهای موثر بر ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی فرودگاه ها و ناوبری کشور را سیستماتیک نماییم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد