خبر خبر

مميزي ايمني فرودگاه بين المللي اصفهان
با هدف استقرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های کشور و به تبع آن ارتقاء سطح ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه های کشوراین بار اقدام به بررسی کلیه فرآیندهای مرتبط با ایمنی در فرودگاه بین المللی اصفهان نمود.
با هدف استقرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های کشور و به تبع آن ارتقاء سطح ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه های کشور اقدام به بررسی کلیه فرآیندهای مرتبط با ایمنی در فرودگاه بین المللی اصفهان نمود.

ممیزی فرآیندها بر اساس استانداردهای سند 4113 سازمان هواپیمایی کشوری و ضمیمه 19 ایکائو مبنی بر الزام استقرار سیستم مدیریت ایمنی توسط ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و ناوبری انجام می شود..

رحیمی مدیر ایمنی شرکت فرودگاه های کشور گفت: ما امیدواریم با تمیهدات پیش بینی شده اعم از مطالعات تحلیلی و تطبیقی استقرار سیستم توسط سایر شرکت های فرودگاهی دنیا، آموزش ممیزان داخلی و پشتیبانی مراجع ناظر و قانونگذار بتوانیم با رفع عدم انطباق های احتمالی موجود در فرآیندهای موثر بر ایمنی عملیات، مدیریت ایمنی فرودگاه ها و ناوبری کشور را سیستماتیک نماییم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد