نمایش محتوا نمایش محتوا

دانستني هاي سيستم مديريت ايمني دانستني هاي سيستم مديريت ايمني

۷ مهر ۱۳۹۸
مديريت تغيير چيست؟
چه موقع استفاده ميشود؟
بعضي از مزاياي بکارگيري فرآيند مديريت تغيير چيست؟
۶ مهر ۱۳۹۸
ده نکته مهم که بايد در رابطه با سيستم مديريت ايمني بدانيد.
۶ مهر ۱۳۹۸
آژانس ايمني هوانوردي اروپا"EASA” قوانين جديد بهره برداري از پهپادها را به اتحاديه اروپا فرستاد.
۶ مهر ۱۳۹۸
همانطور که در شکل مشخص است تفاوت اصلي بين خطا و تخلف در قصد (Intention) است.
۶ مهر ۱۳۹۸
يکي از انواع گزارش دهي ايمني، سيستم گزارش داوطلبانه است.
۲ مهر ۱۳۹۸
بر اساس مقررات انکس ۱۴ در کليه جاده‌هاي دسترسي که وارد باند ميشوند علامت Road-Holding Position مي‌بايست در فاصله استاندارد نصب گردد تا ريسک ورود غير مجاز به باند را کاهش دهد.
۲ مهر ۱۳۹۸
بيشترين آمار مربوط به Runway Excursion مي باشد.
۲ مهر ۱۳۹۸
اين گام‌ها حاکي از آن است که فرهنگ گزارش‌دهي از سطوح بالاي مديريت به سطوح پايين‌تر و کارکنان القا ميشود.
۲ مهر ۱۳۹۸
درس‌هايي از سانحه آتش‌سوزي
۲ مهر ۱۳۹۸
يکي از علائم بصري که ريسک ورود غيرمجاز به باند (Runway Incursion) را کاهش مي‌دهد، خط‌کشي Enhanced Taxiway Center Line است.
۲ مهر ۱۳۹۸
بر اساس آمار IBIS بيشترين تعداد رويدادهاي برخورد هواپيما با پرندگان و حيوانات (Bird / Wild Life Strike) از ماه مي (ارديبهشت) تا اکتبر (مهر) رخ ميدهد.
۲ مهر ۱۳۹۸
تفاوت بين Accident سانحه ؛ Serious Incident حادثه جدي و Incident حادثه چيست؟
۲ مهر ۱۳۹۸
يکي از الزامات سيستم مديريت ايمني است و کليه ارائه‌دهندگان سرويس هوانوردي مي‌بايست اين سيستم گزارش‌دهي را در مجموعه خود داشته باشند.
۲ مهر ۱۳۹۸
يکي از مهمترين مستندات سيستم مديريت ايمني " برنامه پياده‌سازي سيستم مديريت ايمني" است.
۲ مهر ۱۳۹۸
عوامل ريسک Runway Excursion در حوزه فرودگاهي شامل موارد ذيل مي باشد:
۲۷ شهريور ۱۳۹۸
اين سيستم با تعريف استانداردهاي واحد، ايمني را در سطح جهان ارزيابي مي‌کند.